Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o.
Daimlerova 2296/2
149 45 Praha 4 - Chodov
Česká republika
E-mail: dataprotection.cars@daimler.com

Poskytovatel - Mercedes me Connectivity Services
Následující entita je poskytovatelem služeb Mercedes me connect a Mercedes me assist a poskytovatelem základních funkcí (např. přihlášení, profil, nastavení, zprávy, spojená vozidla) této webové stránky.

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70327 Stuttgart
Tel.: +4971117-0
E-Mail: dialog@daimler.com

Zastoupená správní radou:
Ola Källenius (předseda), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Wilfried Porth, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

Předseda dozorčí rady:
Manfred Bischoff

Obchodní rejstřík u Okresního soudu ve Stuttgartu, č. HRB 19360
Daňové ID : DE 81 25 26 315

Informační povinnost - Mercedes Benz Cars Česká republika s.r.oInformační povinnost - Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o.  

Informační povinnost - Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o. 

Informační povinnost - Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 

Informační povinnost - Svolávací akce 
Informační povinnost - Mercedes Benz PRAHA s.r.o. 

Reporting duty - Mercedes Benz Cars Czech Republic s.r.o. 

Reporting duty - Mercedes-Benz Vans Czech Republic s.r.o. 
Reporting duty - Mercedes-Benz Trucks Czech Republic s.r.o. 
Reporting duty - Mercedes Benz PRAHA s.r.o. 

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o. („My“)
Daimlerova 2296/2
149 45 Praha 4 - Chodov
Česká republika

E-mail: dataprotection.cars@daimler.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Daimler AG
Corporate Representative for Data Protection
HPC E600
70546 Stuttgart
Germany
Email: data.protection@daimler.com 

Reprezentováno Board of Management:
Ola Källenius (Chairman), Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Markus Schäfer, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber, Harald Wilhelm

Obchodní rejstřík Okresního soudu ve Stuttgartu, č. HRB 19360

Daňové ID: DE 81 25 26 315

1. Ochrana osobních údajů

Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách i Vaším zájmem o naši nabídku. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlu-jeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním základě tak činíme a jaká práva a nároky se s tím vzhledem k Vám pojí. Kromě toho odkazujeme na Směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Daimler:

> Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler

Naše Zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek a Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler AG se nevztahují na Vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů, na které můžete přejít prostřednictvím od-kazů na našich webových stránkách. Informujte se prosím na webo-vých stránkách těchto poskytovatelů o jejich Zásadách ochrany osob-ních údajů.

2. Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů

a. Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např. zda se Vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybovou zprávu), používání funkcí webové stránky, vyhledávací pojmy, které jste možná zadali, frekvenci, s jakou k jednotlivým webovým stránkám přistupujete, název načtených souborů, množství přenášených dat, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek, buď kliknutím na odkazy na našich webových stránkách nebo zadáním domény přímo do vstupního pole téže karty (nebo téhož okna) Vašeho prohlížeče, kde jste naše webové stránky otevřeli. Kromě toho z bezpečnostních důvodů, zejména s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, uchováváme Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu sedmi dnů.

b. Jiné osobní údaje ukládáme pouze tehdy, pokud nám tyto údaje sdělíte, např. v rámci registrace, kontaktního formuláře, chatu, průzkumu, soutěže o ceny nebo k realizaci smlouvy, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho uděleného souhlasu nebo podle platných právních norem (viz odst. 7).

c. Nemáte zákonnou ani smluvní povinnost poskytovat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našich webových stránek závisí na poskytnutí osobních údajů. Pokud v těchto případech své osobní údaje nesdělíte, může to mít za následek, že tyto funkce budou zcela nedostupné nebo použitelné jen v omezené míře.

3. Účely použití 

a. Osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek používáme, abychom Vám umožnili maximální komfort při jejich používání a rovněž chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání.

b. Pokud nám další osobní údaje sdělíte, např. v rámci registrace, chatu, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo k reali-zaci smlouvy, využíváme tyto údaje pro výše uvedené účely, pro účely správy zákazníků a – v případě potřeby – pro účely realizace a vyúčtování případných obchodních transakcí, vždy pouze v rozsahu k tomu nezbytném.

c. Pro další účely (např. zobrazování personalizovaného obsahu nebo reklamy na základě uživatelského chování) používá naše společnost a příp. vybraná třetí strana Vaše údaje, pokud k tomu udělíte své svolení (= souhlas) v rámci našeho systému CMS (Consent Ma-nagement System). Další informace a možnosti rozhodování získáte zde: Systému CMS

d. Kromě toho používáme osobní údaje, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. uložení ke splnění požadavků a povinností na uchovávání údajů podle obchodních nebo daňových zákonů, předání úda-jů na základě úředního nebo soudního nařízení, např. orgánu činné-mu v trestním řízení).

4. Předávání osobních údajů třetím osobám; sociální pluginy; využití poskytovatelů služeb 

a. Naše webové stránky mohou také obsahovat nabídky třetích stran. Pokud na některou takovou nabídku kliknete, předáme údaje příslušnému poskytovateli v potřebném rozsahu (např. údaj, že jste tuto nabídku našli u nás, a případně další informace, které jste přitom na našich webových stránkách již uvedli).

b. Používáme-li na našich webových stránkách tzv. „sociální plugi-ny“ sociálních sítí, jako např. Facebook a Twitter, implementujeme je takto:
Když navštívíte naše webové stránky, sociální pluginy jsou deakti-vovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na přísluš-ný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem pří-slušné sítě.
Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociální-ho pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť Vaši návštěvu našeho webu přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabrá-nit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Daimler nemůže so-ciální síť přiřadit, pokud jste dosud neaktivovali sociální plugin umístěný na těchto stránkách.
Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do Vašeho prohlížeče, a ten ho integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro Vaše připojení k so-ciální síti, pro přenos dat mezi touto sítí a Vaším systémem a pro Vaše interakce na této platformě platí výhradně Zásady ochrany osobních údajů příslušné sítě.
Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies (viz odst. 5.d).

c. Pokud kliknete na odkaz na nabídku nebo aktivujete sociální plugin, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) nezaručují „přiměřenou úroveň ochrany“ při zpracování osobních údajů vyhovující standardům EU. Zvažte prosím tuto skutečnost, než kliknete na příslušný odkaz nebo než aktivujete sociální plugin a spustíte tak přenos Vašich dat.

d. Pro provoz, optimalizaci a zajištění našich webových stránek vyu-žíváme navíc služeb kvalifikovaných poskytovatelů služeb (např. v oblasti IT, marketingových agentur). Osobní údaje jim předáváme jen v případě, pokud je to nezbytné pro poskytování a používání webových stránek a jejich funkcí, pro sledování cílů oprávněného zájmu, k plnění právní povinnosti nebo pokud jste s tímto krokem vyjádřili souhlas (viz odst. 7). Bližší informace k příjemcům získá-te v našem systému CMS: Systému CMS

5. Cookies

a. Při návštěvě našich webových stránek se mohou používat soubory cookies. Technicky vzato se jedná o tzv. HTML cookies a podobné softwarové nástroje jako Web/DOM Sto-rage nebo Local Shared Objects (tzv. „flash cookies“), které společně označujeme jako soubory cookies.

b. Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho počítače, notebooku nebo mobilního zařízení během návštěvy webové stránky. Z toho je možné např. poznat, zda již mezi zařízením a webovými stránkami došlo ke spojení, zohlednit Váš preferovaný jazyk nebo jiná nastavení, nabídnout Vám určité funkce (např. online shop, konfigurátor vozidla) nebo rozpoznat Vaše uživatelské zájmy. Soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

c. Zda se cookies při Vaší návštěvě našich webových stránek používají a o které cookies se jedná, závisí na tom, jaké sekce a funkce našich webových stránek používáte a zda jste v našem systému CMS souhlasili s použitím souborů cookies, které nejsou technicky potřebné. Další informace a možnosti rozhodování získáte zde: Systému CMS

d. Použití cookies také závisí na nastavení webového prohlížeče, který používáte, (např. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Většina webových prohlížečů je implicitně nastavena tak, že určité typy cookies akcep-tují automaticky; toto nastavení však můžete většinou změnit. Cookies, které se do Vašeho počítače už uložily, můžete kdykoliv vymazat. Web/DOM-Storage a Local Shared Objects můžete vymazat samostatně. Informace o nastavení té-to funkce ve Vašem prohlížeči, resp. koncovém zařízení najdete v pokynech výrobce.

e. Svolení (= souhlas) i odmítnutí nebo smazání cookies jsou vázána na použité zařízení a konkrétně použitý webový prohlížeč. Pokud používáte několik zařízení nebo webových prohlížečů, můžete rozhodnutí nebo nastavení provádět rozdílně pro každé zařízení / prohlížeč.

f. Pokud se rozhodnete nepoužívat cookies nebo je vymazat, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

6. Bezpečnost

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

7. Právní základ zpracování

a. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, představoval právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO).

b. Pro zpracování osobních údajů pro účely navázání kontaktů nebo pl-nění smlouvy s Vámi je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO.

c. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních závazků (např. pro uchovávání údajů), jsme k tomu opráv-něni podle čl. 6 odst. 1 písm. c Obecného nařízení o ochraně osob-ních údajů - DSGVO.

d. Kromě toho zpracováváme osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - DSGVO. Zachování funkčnosti našich IT systémů, ale také (přímý) marketing vlastních i cizích produktů a služeb (pokud se neprovádí na základě Vašeho souhlasu) a legislativně požadovaná dokumentace obchodních kontaktů jsou takovými oprávněnými zájmy. V souvislosti s požadovaným zvážením zájmů zohledňujeme zejména druh osobních údajů, účel zpracování, podmínky zpracování a Váš zájem o důvěrnost Vašich osobních údajů.

8. Vymazání Vašich osobních údajů

Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb, které ukládáme z bezpečnostních důvodů, po uplynutí sedmi dnů smažeme. Jinak Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení, které se na nás vztahují, v Evropské unii nebo třetích zemích, mají-li přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud není vymazání v jednotlivých případech možné, jsou odpovídající osobní údaje označeny s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

9. Práva dotčených osob

a. Jako osoba dotčená zpracováním údajů máte právo na informace (čl. 15 DSGVO), opravu (čl. 16 DSGVO), vymazání údajů (čl. 17 DSGVO), omezení zpracování (čl. 18 DSGVO) a přenositelnost údajů (čl. 20 DSGVO).

b. Pokud jste souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů až do odvolání není tímto odvoláním dotčena. Nedotčeno zůstává i další zpracování těchto údajů podle jiného právního základu, jako je např. plnění právních závazků (viz část „Právní základy zpracování“).

c. Právo na námitku 
Z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, prováděného na základě čl. 6 odst. 1 e) nařízení DSGVO (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 f) nařízení DSGVO (zpracování údajů založené na zvážení zájmů). Pokud podáte námitku, budeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat jen tehdy, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výko-nu nebo obhajobě právních nároků. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu s cílem výkonu oprávněných zájmů na základě zvážení těchto zájmů, máte mimo to právo kdykoli podat námitku bez udání důvodů.

d. Své požadavky nebo prohlášení prosím podle možností směřujte na následující kontaktní adresu: dataprotection.cars@daimler.com

e. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu vykonávajícího dozor nad dodržováním ochrany osobních údajů (čl. 77 DSGVO).

10. Zpravodaj (Newsletter)

Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje (newsletter) nabízeného na našich webových stránkách, budou údaje uvedené při přihlášení odběru použity pouze pro zasílání zpravodaje, pokud nedáte souhlas k širšímu použití. Odběr můžete kdykoliv ukončit zvolením možnosti odhlášení odběru, uvedené ve zpravodaji.

11. Centrální přístupová služba společnosti Daimler AG 

Díky centrální přístupové službě společnosti Daimler AG se můžete přihlásit na všechny webové stránky a do všech aplikací skupiny Daimler a jejích značek, které jsou s touto službou propojeny. Příslušné platné podmínky používání obsahují zvláštní předpisy upravující ochranu osobních údajů. Tyto podmínky používání si můžete stáhnout na příslušných přihlašovacích stránkách propojených webových stránek a aplikací.

12. Přenos dat příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor

a. Při využití poskytovatelů služeb (viz odst. 4. d.) a předání údajů s Vaším svolením (= souhlasem) třetí straně (viz. odst. 3. c) mohou být osobní údaje přeneseny příjemcům v zemích mimo Evropskou unii („EU“), Island, Lichtenštejnsko a Norsko (= Evropský hospo-dářský prostor) a tam mohou být i zpracovány, což platí zejména pro USA a Indii.

b. V těchto zemích neexistuje z pohledu EU přiměřená úroveň ochrany pro zpracování osobních údajů v souladu s normami EU (tzv. rozhodnutí o přiměřenosti): Andorra, Argentina, Kanada (s omezením), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Isle of Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay. S příjemci v jiných zemích sjednáme uplatňování standardních smluvních klauzulí EU, závazných podnikových předpisů nebo tzv. rámce Swiss-U.S. Privacy Shield, abychom zajistili „přiměřenou úroveň ochrany“ podle zákonných požadavků. Příslušné informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 9.d.

Autorské právo

Copyright 2020 Mercedes AG. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, video a audio soubory, animační soubory, stejně jako jejich úpravy podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Není dovoleno je kopírovat, upravovat nebo používat najiných internetových stránkách pro obchodní účely nebo další šíření. Vlastní internetové stránky společnosti Mercedes AG obsahují také materiál, který podléhá autorskému právu těch, kdo jej poskytl.

Produkty a ceny

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek mohlo dojít ke změnám některých produktů a služeb. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky s ohledem na zájmy společnosti Mercedes AG únosné pro zákazníka. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příslušenství, příplatkové nebo jiné výbavy, které nejsou součástí standardní dodávky či služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technicky. Jednotlivé stránky mohou obsahovat také typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo. S výhradou odlišných ustanovení v prodejních či dodacích podmínkách platí ceny stanovené pro den dodání. Pro naše partnery se cenami rozumí nezávazné doporučení ceny. Zeptejte se proto prosím na aktuální stav u zastoupení nebo smluvního partnera.


Obchodní značky

Tam, kde není uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na internetových stránkách Mercedes AG zákonem chráněné obchodní značky společnosti Mercedes AG, to platí obzvláště pro názvy modelů a také všechna loga a označení společnosti.

Licenční práva

Společnost Mercedes AG si přeje poskytovat Vám inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že máte z našeho kreativního ztvárnění stejné potěšení jako my. Přesto bychom Vás chtěli požádat o pochopení, že společnost Mercedes AG musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek a autorských práv a tyto internetové stránky neposkytují žádná licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Mercedes AG.

Upozornění k předvídavým výrokům

Internetové stránky, investorská oznámení, obchodní a průběžné zprávy, výhledy, prezentace, audio a video přenosy akcí (živě nebo jako záznamy) a ostatní dokumenty na těchto webových stránkách obsahují mimo jiné předvídavé výroky o budoucích vývojích, které se zakládají na aktuálních odhadech managementu. Slova jako "anticipovat", "přijmout", "věřit", "ocenit", "očekávat", "mít v úmyslu", "moci", "plánovat", "promítat", "mít povinnost" a podobné pojmy označují takové předvídavé výroky. Takové výroky jsou podrobeny určitým rizikům a nejistotám. Jako příklady k tomuto lze uvést konjukturní pokles v Evropě nebo Severní Americe, změny směnných kurzů, úrokové sazby a ceny surovin, zavedení produktů konkurencí, vyšší prodejní podněty, úspěšná realizace nového obchodního modelu pro smart, přerušení dodávek u výrobních materiálů, které se zakládají na nedostatku materiálu, stávkách zaměstnanců nebo insolvencích dodavatelů, a také pokles cen ojetých vozidel při opětovném prodeji. Pokud by se některý z těchto rizikových faktorů nebo jiných nevypočitatelností (některé jsou popsány pod nadpisem "Zpráva o rizicích" v aktuální obchodní zprávě společnosti Mercedes AG a také pod nadpisem "Risk Factors" v aktuální obchodní zprávě společnosti Mercedes AG ve formuláři 20-F, který byl předložen americkému dohledovému orgánu pro cenné papíry a trhy) měl vyskytnout nebo by se domněnky založené na výrocích měly prokázat jako nesprávné, mohly by se skutečné výsledky podstatně lišit od výsledků uvedených v těchto výrocích nebo vyjádřených implicitně. Nemáme v úmyslu a nepřebíráme povinnost za průběžnou aktualizaci předvídavých výroků, protože vychází výhradně z okolností dne jejich uveřejnění.
 

Odpovědnost

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné explicitní ani implicitní zajištění či záruku. Nepředstavují především žádný implicitní příslib či garanci ohledně vlastností, prodejnosti, vhodnosti pro určité účely anebo plnění zákonných předpisů či neporušení patentových práv.
Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na jiné stránky na internetu. Chtěli bychom upozornit na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno. Nepřebíráme proto žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu zde poskytovaných informací. Na tomto pozadí se tímto distancujeme od všech obsahů těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsahy, obsažené na našich internetových stránkách.
Upozornění podle § 36 Zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) Pro německé uživatele platí: společnost Mercedes AG nebude účastníkem řízení o urovnání sporu před spotřebitelským smírčím soudem ve smyslu zákona VSBG a nemá ani takovou povinnost.
Informace o urovnání sporů online Komise EU vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „Platforma OS“). Platforma OS slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů, týkajících se smluvních povinností, které vyplývají z kupních smluv online. Na platformu OS přejdete prostřednictvím následujícího odkazu:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nahoru