Skip to main content

Avtryck & juridisk information

Ansvarig för innehåll och produktinformation som publiceras på denna sida är:
 
Mercedes-Benz Sverige AB
Dockgatan 1
211 12 Malmö
Tel: +46 40 671 84 84
Organisationsnummer: 556487-1548 

Leverantör – Mercedes me uppkopplingstjänster

Följande bolag står bakom webbplatsens olika delar som är kopplade till fordonstjänsterna i Mercedes me connect och Mercedes me assist samt deras olika grundfunktioner (t.ex. inloggning, profil, inkorg, inställningar, anslutna bilar):

Meredes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Tyskland
Tel: +49 7 11 17-0
E-post: dialog@daimler.com

Representerad av styrelsen (Vorstand):
Ola Källenius (ordförande), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Harald Wilhelm, Markus Schäfer, Britta Seeger

Tillsynsrådets ordförande:
Manfred BischoffHandelsregistrerad vid Amtsgericht Stuttgart, nr HRB 762873
VAT-nummer: DE 32 12 81 763

Ansvarig enligt definitionen i Dataskyddsförordningen (GDPR) är:

Mercedes-Benz Sverige AB ("Vi")
Box 50531
202 50 Malmö
Sweden
E-post: dialog.mb@daimler.com

Dataskyddsansvarig:

Daimler AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Germany
E-Mail: data.protection@daimler.com

1. Dataskydd (skydd av personuppgifter)

Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av personuppgifter förklarar vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med den, för vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättigheter och krav som är förknippade med det. Vi hänvisar även till Daimlers sekretesspolicy (dataskyddsdirektiv). 

https://www.daimler.com/data-protection-policy

Vår information om skydd av personuppgifter vid användning av våra webbsidor och Daimler AG:s dataskyddsdirektiv gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa leverantörers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy.

2. Insamling och bearbetning av personuppgifter

a. När du besöker våra webbsidor sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du kunde öppna en webbsida eller fick ett felmeddelande), användningen av funktionerna på webbsidan, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de enskilda webbsidorna, beteckningen på öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss och den webbsida som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår webbsida eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik där du öppnat vår webbsida. Dessutom sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbsidor.

b. Övriga personuppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, ett kontaktformulär, en chatt, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa fall endast i den utsträckning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke eller enligt gällande lag (se punkt 7).

c. Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning.

3. Användningsändamål

a. De personuppgifter vi samlar in vid ditt besök på våra webbsidor används för att göra dem smidiga att använda samt för att skydda våra IT-system från angrepp och andra rättsvidriga handlingar.

b. Om du ger oss ytterligare personuppgifter, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en chatt, en tävling eller för att genomföra ett avtal, använder vi dessa uppgifter för de angivna ändamålen, vid kundhantering och – vid behov – för att behandla och utföra affärstransaktioner i den utsträckning som krävs.

c. För andra syften (t.ex. för visning av anpassat innehåll eller reklam på grundval av ditt användarbeteende) använder vi och en eventuell utvald tredje part dina uppgifter såvida du ger ditt samtycke (= tillstånd) till det inom ramen för vårt Consent Management-system. Ytterligare information och beslutsalternativ hittar du här: Consent Management-system

d. Dessutom använder vi personuppgifter om vi är skyldiga att göra detta rättsligt sett (t.ex. lagring för att uppfylla handels- eller skatterättsliga lagringsskydligheter, offentliggörande enligt myndighets- eller rättsligt påbud, t.ex. hos rättsvårdande myndighet).

4. Överföring av personuppgifter till tredje part; social plugins; användning av tjänsteföretag

a. Våra webbsidor kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på ett sådant erbjudande överför vi, i den utsträckning som krävs, data till respektive leverantör (t.ex. uppgiften om att du har hittat detta erbjudande hos oss, och vid behov ytterligare information som du redan har angett på våra webbsidor). 

b. När vi på våra webbsidor använder så kallade social plugins för sociala nätverk som Facebook och Twitter integrerar vi dessa på följande sätt:

När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till leverantörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på den aktuella Social Plugin för att upprätta en direkt anslutning till servern.

Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar Social Plugin-programmet kan nätverket koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta kan du logga ut från nätverket innan du aktiverar Social Plugin-programmet. Besök på andra Daimler-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp.

När du aktiverar en Social Plugin överför nätverket det innehåll som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbsidor. I dessa situationer kan det också ske en dataöverföring, som initieras och styrs från det aktuella sociala nätverket. För din anslutning till ett socialt nätverk, kommunikationen mellan ditt nätverk och ditt system och dina interaktioner på denna plattform gäller uteslutande dataskyddsbestämmelserna hos det aktuella nätverket.

Social Plugin är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies (se punkt 5.d).

c. Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar en Social Plugin kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilka ur ett EU-perspektiv inte uppfyller EU-normerna ”adekvat skyddsnivå” för bearbetning av personuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktiverar en Social Plugin och därmed överför dina data.

d. För drift, optimering och säkring av våra webbplatser använder vi dessutom kvalificerade tjänsteföretag (t.ex. IT-tjänsteföretag, marknadsföringsagenturer). Vi vidarebefordar personuppgifter till dem endast om detta krävs för att tillhandahålla och använda webbplatserna och dessas funktioner, för att utöva legitima intressen, för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller ifall du har samtyckt till detta (se punkt 7). Närmare uppgifter om mottagare hittar du i vårt Consent Management-system

5. Cookies

a. Vid besök på våra webbplatser kan cookies användas. Tekniskt sett handlar det om s.k. HTML-cookies och liknande programvaruverktyg, t.ex. Web/DOM Storage eller Local Shared Objects (s.k. ”flashcookies”), som vi gemensamt kallar cookies.

b. Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet vid besök på en webbplats. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. se om du tidigare har besökt våra webbplatser, ta hänsyn till ditt önskade språk eller andra inställningar, erbjuda dig vissa funktioner (t.ex. webbutik, fordonskonfigurator) eller identifiera dina intressen baserat på användningen. Cookies kan också innehålla personuppgifter.

c. Om och vilka cookies som används vid ditt besök på våra webbplatser beror på vilka områden och funktioner på våra webbplatser du använder och om du godkänner användning av cookies som inte är tekniskt nödvändiga i vårt Consent Management-system. Ytterligare information och beslutsalternativ hittar du här: Consent Management-system

d. Användningen av cookies beror dessutom på inställningarna i den webbläsare du använder (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  De flesta webbläsare är förinställda så att de automatiskt accepterar vissa typer av cookies. Denna inställning går dock oftast att ändra. Du kan alltid radera befintliga cookies. Web/DOM-Storage och Local Shared Objects kan du radera separat. Hur du gör detta i den webbläsare du använder framgår av tillverkarens anvisningar.

e. Samtycke (= tillstånd) till samt avvisning eller borttagning av cookies är knutet till den enhet som används och dessutom till den webbläsare som används. Om du använder flera enheter eller webbläsare kan du bestämma och ställa in på olika sätt.

f. Om du avvisar användning av cookies eller tar bort dem kan det hända att inte alla funktioner på våra webbsidor är tillgängliga för dig, eller att enskilda funktioner endast fungerar i begränsad utsträckning.

6. Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

7. Rättslig grund för bearbetning

a. I den mån du har gett oss samtycke till att bearbeta dina personuppgifter utgör detta den rättsliga grunden för bearbetningen (artikel 6 avs.1 bokst. a GDPR).

b. För bearbetning av personuppgifter i syfte att ingå eller uppfylla ett avtal med dig utgörs den rättsliga grunden av art. 6 avs. 1 bokst. b GDPR.

c. I den utsträckning bearbetningen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att lagra data), har vi rätt att göra det i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. c GDPR.

d. Dessutom bearbetar vi personuppgifter i syfte att utöva våra respektive tredje parters legitima intressen i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. f GDPR. Till sådana legitima intressen hör att upprätthålla funktionsdugligheten i våra IT-system, (direkt)marknadsföra våra egna och tredje parts produkter och tjänster (såvida detta inte sker med ditt samtycke) samt utföra den rättsligt nödvändiga dokumentationen av affärskontakter. Inom ramen för nödvändig intresseavvägning tar vi särskilt hänsyn till typ av personuppgifter, syftet med bearbetningen, omständigheterna för bearbetningen och ditt intresse av att dina data behandlas konfidentiellt.

8. Radering av dina personuppgifter

Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi endast sparar av säkerhetsskäl, kommer att raderas efter sju dagar. I övrigt kommer vi att radera dina personuppgifter så snart syftet med att vi samlat in och bearbetat uppgifterna är uppfyllt. Därefter sparas dina personuppgifter endast om det krävs enligt lag, förordningar eller andra rättsliga föreskrifter som vi måste följa, i EU eller enligt rättsliga föreskrifter i tredje land, om det där finns en tillräcklig dataskyddsnivå. Om personuppgifterna i det enskilda fallet inte kan raderas markeras de aktuella personuppgifterna med målet att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

9. Berörda personers rättigheter

a. Som berörd av databehandlingen har du rätt till information (art. 15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), radering av data (art. 17 GDPR), begränsning av bearbetning (art. 18 GDPR) samt dataöverförbarhet (art. 20 GDPR).

b. Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter bearbetas har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten i bearbetningen av dina personuppgifter fram till denna tidpunkt påverkas inte av återkallandet. På samma sätt förblir vidare bearbetning av dessa data utifrån en annan rättslig grund, såsom uppfyllandet av rättsliga skyldigheter, opåverkat (jfr. avsnittet ”Rättslig grund till bearbetningen”).

c. Invändningsrätt

Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar mot bearbetningen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 e) GDPR (databearbetning i offentligt intresse) eller art. 6 avs. 1 f) i GDPR (databearbetning på grundval av en intresseavvägning). Om du gör en invändning bearbetar vi endast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen tjänar hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk. Om vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla direktreklam för att utöva legitima intressen på grundval av en intresseavvägning har du dessutom rätt att när som helst göra invändningar utan att ange skäl för detta.

d. Vi ber dig att, om möjligt, rikta dina krav eller uttalanden till följande kontaktadress: dialog.mb@daimler.com

e. Om du anser att bearbetningen av dina personuppgifter strider mot rättsliga föreskrifter, har du rätt att klaga till en behörig datatillsynsmyndighet (art. 77 GDPR).

 

10. Nyhetsbrev

På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i nyhetsbrevet.

11. Daimler AG:s centrala åtkomstservice

Med den centrala åtkomstservicen kan du anmäla dig till alla webbplatser och applikationer inom Daimlergruppen och dess varumärken. Användarvillkoren som gäller för den centrala åtkomstservicen innehåller särskilda dataskyddsbestämmelser. Dessa användarvillkor finns på anslutna webbplatsers och applikationers registreringssidor.

12. Dataöverföring till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

a. Vid användning av tjänsteföretag (se punkt 4. d.) och vidarebefordran av uppgifter med ditt samtycke (= tillstånd) till tredje part (se punkt 3.c) kan personuppgifter komma att överföras till mottagare i länder utanför Europeiska unionen (EU), Island, Liechtenstein och Norge (= Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES) och bearbetas där, särskilt i USA, Indien.

b. I följande länder finns det, ur EU:s synvinkel, ingen tillräcklig skyddsnivå motsvarande EU-standarder för bearbetning av personuppgifter (s.k. beslut om tillräcklighet): Andorra, Argentina, Kanada (begränsat), Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Uruguay. Med mottagare i andra länder avtalar vi användning av EU-standardavtalsklausuler, av bindande företagsbestämmelser för att skapa en ”tillräcklig skyddsnivå” enligt lagstadgade krav. Information angående detta tillhandahåller vi gärna via de kontaktuppgifter som anges i punkt 9.d. ovan.

Version: Juli 2020

Copyright

Mercedes-Benz Sverige AB, Dockgatan 1, 211 12 Malmö, Sverige. Alla rättigheter förbehållna. Alla texter, bilder, grafik, ljud, video, animationsfiler samt deras arrangemang omfattas av upphovsrätt och andra lagar för skydd av immateriella rättigheter. De får inte kopieras eller modifieras för kommersiella ändamål eller distribution, och får inte heller användas på andra webbplatser. Några Daimler websidor innehåller också externt material som omfattas av upphovsrätten till dem som tillhandahöll det.

Produkter och priser

Efter den redaktionella tidsfristen för enskilda sidor kan förändringar i produkter och tjänster ha skett. Design eller formförändringar, avvikelser i färg samt förändringar i leveransens eller tjänsternas omfattning reserveras under leveransperioden, förutsatt att ändringarna eller avvikelserna är rimliga för kunden med hänsyn till våra intressen. Illustrationerna kan också innehålla tillbehör, valfri utrustning eller andra storlekar som inte hör till standardsortimentet av leveranser eller tjänster. Färgavvikelser beror på tekniska orsaker. Individuella websidor kan också innehålla typer och tjänster som inte erbjuds i enskilda länder. Uttalanden om rättsliga, juridiska och skattemässiga bestämmelser och effekter är endast giltiga för Sverige. Om inte annat följer av bestämmelsen i försäljnings- eller leveransvillkoren skall de priser som gäller på leveransdagen gälla. För våra avtalspartners är priserna ett icke-bindande rekommenderat pris. Fråga därför en filial eller en avtalspart om den senaste statusen.

Varumärken

Om inte annat anges är alla varumärken som nämns på internetsidorna juridiskt skyddade varumärken som tillhör Daimler-koncernen, inkluderande men inte begränsade till, modellnamn samt företagets logotyper och emblem.

Licens

Vi vill erbjuda dig ett innovativt och informativt Internet-program. Vi hoppas därför att du blir lika glad över vår kreativa design som vi är. Men, vi vill vänligen uppmärksamma dig på att Daimler måste skydda sina immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken, varumärken och upphovsrätt, och att dessa webbplatser inte beviljer några licensrättigheter till sådana immateriella rättigheter.

Anmärkningar om framåtblickande uttalanden

Denna webbplats innehåller framåtblickande uttalanden om vår nuvarande bedömning av framtida händelser. Ord som "förutse", "acceptera", "tro", "uppskattning", "förvänta", "avser", "avser", "kan/kan", "planera", "projekt", "bör" och liknande termer kännetecknar sådana framåtblickande uttalanden.

Dessa uttalanden är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Några exempel på detta är:

 • en ogynnsam utveckling av den globala ekonomiska situationen, särskilt en minskad efterfrågan på våra huvudmarknader,
 • en försämring av våra refinansieringsmöjligheter på kredit- och finansmarknaderna,
 • oundvikliga händelser av force majeure, såsom naturkatastrofer, terrordåd, politisk oro, krig, industriolyckor och deras konsekvenser för vår försäljning, inköp, produktion eller finansieringsverksamhet.
 • Förändringar i växelkurser och tullbestämmelser,
 • en förändring av konsumenternas beteende mot mindre och mindre lönsamma fordon eller en eventuell förlust av acceptans av våra produkter och tjänster, vilket leder till en inverkan på prisefterlevnad och kapacitetsutnyttjande;
 • prishöjningar på bränslen och råvaror,
 • avbrott i produktionen på grund av materialbrist, strejker för anställda eller leverantörskonkurser,
 • en minskning av återförsäljningspriserna för begagnade fordon.
 • ett framgångsrikt genomförande av kostnadsnedskärningar och effektivitetshöjande åtgärder.
 • affärsutsikterna för de företag där vi innehar betydande innehav,
 • ett framgångsrikt genomförande av strategiska samarbeten och samriskföretag.
 • ändringar av lagar, förordningar och regleringsriktlinjer, särskilt när det gäller utsläpp från fordon, bränsleförbrukning och säkerhet.
 • samt slutförandet av pågående administrativa eller statligt initierade utredningar och resultatet av pågående eller nära förestående rättsliga förfaranden
 • och andra risker och osäkerhetsfaktorer, varav några beskrivs i den aktuella  årsredovisningen  under rubriken "Risk- och affärsmöjlighetsrapport".

Om någon av dessa osäkerheter eller osäkerhetsfaktorer uppstår, eller om de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena visar sig vara felaktiga, kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller uttrycks implicit i dessa uttalanden.

Vi har ingen avsikt eller skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden löpande eftersom de enbart baseras på omständigheterna kring dagen för offentliggörandet.

Ansvar

Informationen och innehållet på dessa sidor utgör inte en garanti eller försäkran, vare sig uttrycklig eller underförstådd. De utgör i synnerhet inte ett underförstått åtagande eller en garanti rörande tillståndet, säljbarheten, lämpligheten för särskilda ändamål eller icke-intrång i lagar och patent.

På våra webbsidor hittar du också länkar till andra webbplatser på Internet. Vi vill påpeka att vi inte har något inflytande på utformningen och innehållet på de sidor som länken görs till. Vi kan därför inte hållas ansvariga för att den information som lämnas där är aktuell, korrekt, fullständig eller dess kvalitet. Mot denna bakgrund distanserar vi oss härmed från allt innehåll på dessa sidor. Denna deklaration gäller alla länkar till externa webbplatser och deras innehåll.

Information om tvistlösning online

Europeiska kommissionen har skapat en internetplattform för tvistlösning online (så kallad OS-plattform). OS-plattformen fungerar som en kontaktpunkt för tvistlösning utanför domstol om tvister rörande avtalsförpliktelser som följer av onlineförsäljningsavtal. Du kan nå OS-plattformen på följande länk:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ranking

Användarvillkoren för en digital tjänst har företräde framför dessa juridiska uppgifter.

Uppåt