Skip to main content

Avtryck & juridisk information

Ansvarig för innehåll och produktinformation som publiceras på denna sida är:
 
Mercedes-Benz Sverige AB
Dockgatan 1
211 12 Malmö
Tel: +46 40 671 84 84 

Organisationsnummer: 556487-1548 

mb-kontakt-se@daimler.com

 

Leverantör – Mercedes me uppkopplingstjänster

Följande bolag står bakom webbplatsens olika delar som är kopplade till fordonstjänsterna i Mercedes me connect och Mercedes me assist samt deras olika grundfunktioner (t.ex. inloggning, profil, inkorg, inställningar, anslutna bilar):

Meredes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Tyskland
Tel: +49 7 11 17-0
E-post: dialog@mercedes-benz.com

Representerad av styrelsen (Vorstand):

Ola Källenius (ordförande), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sabine Kohleisen, Markus Schäfer, Britta Seeger, Hubertus Troska, Harald Wilhelm

Tillsynsrådets ordförande:  Bernd Pischetsrieder

Handelsregistrerad vid Amtsgericht Stuttgart, nr HRB 762873
VAT-nummer: DE 32 12 81 763

 

Ansvarig enligt definitionen i EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är:

Ansvarig enligt definitionen i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är:

Mercedes-Benz Sverige AB ("Vi")
Box 50531
202 50 Malmö
Tel: +46 40 671 84 84
Organisationsnummer: 556487-1548


E-post: dataskydd@daimler.com

 

1. Dataskydd (skydd av personuppgifter)

Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är in-tresserad av våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av personuppgifter förklarar vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med den, för vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättigheter och krav som är förknippade med det. Vi hänvisar även till Daimlers sekretesspolicy (dataskyddsdirektiv).

Mercedes-Benz sekretesspolicy

Vår information om skydd av personuppgifter vid användning av våra webbsidor och Mercedes-Benz Group AG:s dataskyddsdirektiv gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa leverantörers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy.
 

2. Insamling och bearbetning av personuppgifter

a. När du besöker våra webbsidor sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du kunde öppna en webbsida eller fick ett felmeddelande), användningen av funktionerna på webbsidan, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de en-skilda webbsidorna, beteckningen på öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss och den webbsida som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår webbsida eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik där du öppnat vår webbsida. Dessutom sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbsidor.

b. Övriga personuppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, ett kontaktformulär, en chatt, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa fall endast i den utsträckning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke eller enligt gällande lag (se punkt 7).

c. Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning.
 

3. Användningsändamål 

a. De personuppgifter vi samlar in vid ditt besök på våra webbsidor används för att göra dem smidiga att använda samt för att skydda våra IT-system från angrepp och andra rättsvidriga handlingar.

b. Om du ger oss ytterligare personuppgifter, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en chatt, en tävling eller för att genomföra ett avtal, använder vi dessa uppgifter för de angivna ändamålen, vid kundhantering och – vid behov – för att behandla och utföra affärstransaktioner i den utsträckning som krävs.

c. För andra syften (t.ex. för visning av anpassat innehåll eller reklam på grundval av ditt användarbeteende) använder vi och en eventuell utvald tredje part dina uppgifter såvida du ger ditt samtycke (= tillstånd) till det inom ramen för vårt Consent Management-system. Ytterligare information och beslutsalternativ hittar du här.

d. Dessutom använder vi personuppgifter om vi är skyldiga att göra detta rättsligt sett (t.ex. lagring för att uppfylla handels- eller skatterättsliga lagringsskydligheter, offentliggörande enligt myndighets- eller rättsligt påbud, t.ex. hos rättsvårdande myndighet).

 

4. Överföring av personuppgifter till tredje part; social plugins; användning av tjänsteföretag

a. Våra webbsidor kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på ett sådant erbjudande överför vi, i den utsträck-ning som krävs, data till respektive leverantör (t.ex. uppgiften om att du har hittat detta erbjudande hos oss, och vid behov ytterligare information som du redan har angett på våra webbsidor).

b. När vi på våra webbsidor använder så kallade social plugins för sociala nätverk som Facebook och Twitter integrerar vi dessa på följande sätt: När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till leverantörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på den ak-tuella Social Plugin för att upprätta en direkt anslutning till servern. Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar Social Plugin-programmet kan nätverket koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta kan du logga ut från nätverket innan du aktiverar Social Plugin-programmet. Besök på andra Mercedes-Benz webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp. När du aktiverar en Social Plugin överför nätverket det innehåll som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbsidor. I dessa situationer kan det också ske en dataöverföring, som initieras och styrs från det aktuella sociala nätverket. För din anslutning till ett socialt nätverk, kommunikationen mellan ditt nätverk och ditt system och dina interaktioner på denna plattform gäller uteslutande dataskyddsbestämmelserna hos det aktuella nätverket. Social Plugin är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies (se punkt 5.d).

c. Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar en Social Plugin kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilka ur ett EU-perspektiv inte uppfyller EU-normerna ”adekvat skyddsnivå” för bearbetning av personuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktiverar en Social Plugin och därmed överför dina data.

d. För drift, optimering och säkring av våra webbplatser använder vi dessutom kvalificerade tjänsteföretag (t.ex. IT-tjänsteföretag, marknadsföringsagenturer). Vi vidarebefordar personuppgifter till dem endast om detta krävs för att tillhandahålla och använda webbplatserna och dessas funktioner, för att utöva legitima intressen, för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller ifall du har samtyckt till detta (se punkt 7). Närmare uppgifter om mottagare hittar du i vårt Consent Management-system.
 

 

5. Cookies

a. Vid besök på våra webbplatser kan cookies användas. Tekniskt sett handlar det om s.k. HTML-cookies och liknande programvaruverktyg, t.ex. Web/DOM Storage eller Local Shared Objects (s.k. ”flashcookies”), som vi gemensamt kallar cookies.

b. Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet vid besök på en webbplats. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. se om du tidigare har besökt våra webbplatser, ta hänsyn till ditt önskade språk eller andra inställningar, erbjuda dig vissa funktioner (t.ex. webbutik, fordonskonfigurator) eller identifiera dina intressen baserat på användningen. Cookies kan också innehålla personuppgifter.

c. Om och vilka cookies som används vid ditt besök på våra webbplatser beror på vilka områden och funktioner på våra webbplatser du använder och om du godkänner användning av cookies som inte är tekniskt nödvändiga i vårt Consent Management-system. Ytterligare information och beslutsalternativ hittar du här.

d. Användningen av cookies beror dessutom på inställningarna i den webbläsare du använder (t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). De flesta webbläsare är förinställda så att de automatiskt accepterar vissa typer av cookies. Denna inställning går dock oftast att ändra. Du kan alltid radera befintliga cookies. Web/DOM-Storage och Local Shared Objects kan du radera separat. Hur du gör detta i den webbläsare du använder framgår av tillverkarens anvisningar.

e. Samtycke (= tillstånd) till samt avvisning eller borttagning av cookies är knutet till den enhet som används och dessutom till den webbläsare som används. Om du använder flera enheter eller webbläsare kan du bestämma och ställa in på olika sätt.

f. Om du avvisar användning av cookies eller tar bort dem kan det hända att inte alla funktioner på våra webbsidor är tillgängliga för dig, eller att enskilda funktioner endast fungerar i begränsad utsträckning.
 

6. Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.
 

7. Rättslig grund för bearbetning

a. I den mån du har gett oss samtycke till att bearbeta dina personuppgifter utgör detta den rättsliga grunden för bearbetningen (artikel 6 avs.1 bokst. a GDPR).

b. För bearbetning av personuppgifter i syfte att ingå eller uppfylla ett avtal med dig utgörs den rättsliga grunden av art. 6 avs. 1 bokst. b GDPR.

c. I den utsträckning bearbetningen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att lagra data), har vi rätt att göra det i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. c GDPR.

d. Dessutom bearbetar vi personuppgifter i syfte att utöva våra respektive tredje parters legitima intressen i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. f GDPR. Till sådana legitima intressen hör att upprätthålla funktionsdugligheten i våra IT-system, (direkt)marknadsföra våra egna och tredje parts produkter och tjänster (såvida detta inte sker med ditt samtycke) samt utföra den rättsligt nödvändiga dokumentationen av affärskontakter. Inom ramen för nödvändig intresseavvägning tar vi särskilt hänsyn till typ av personuppgifter, syftet med bearbetningen, omständigheterna för bearbetningen och ditt intresse av att dina data behandlas konfidentiellt.

 

8. Radering av dina personuppgifter

Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi endast sparar av säkerhetsskäl, kommer att raderas efter sju dagar. I övrigt kommer vi att radera dina personuppgifter så snart syftet med att vi samlat in och bearbetat uppgifterna är uppfyllt. Därefter sparas dina personuppgifter endast om det krävs enligt lag, förordningar eller andra rättsliga föreskrifter som vi måste följa, i EU eller enligt rättsliga föreskrifter i tredje land, om det där finns en tillräcklig dataskydds-nivå. Om personuppgifterna i det enskilda fallet inte kan raderas markeras de aktuella personuppgifterna med målet att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

 

9. Berörda personers rättigheter

a. Som berörd av databehandlingen har du rätt till information (art. 15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), radering av data (art. 17 GDPR), begränsning av bearbetning (art. 18 GDPR) samt dataöverförbarhet (art. 20 GDPR).

b. Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter bearbetas har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten i bearbetningen av dina personuppgifter fram till denna tidpunkt påverkas inte av återkallandet. På samma sätt förblir vidare bearbetning av dessa data utifrån en annan rättslig grund, såsom uppfyllandet av rättsliga skyldigheter, opåverkat (jfr. avsnittet "Rättslig grund till bearbetningen").

c. Invändningsrätt
Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar mot bearbetningen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 e) GDPR (databearbetning i offentligt intresse) eller art. 6 avs. 1 f) i GDPR (databearbetning på grundval av en intresseavvägning). Om du gör en invändning bearbetar vi endast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbetningen tjänar hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk. Om vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla direktreklam för att utöva legitima intressen på grundval av en intresseavvägning har du dessutom rätt att när som helst göra invändningar utan att ange skäl för detta.

d. Vi ber dig att, om möjligt, rikta dina krav eller uttalanden till följande kontaktadress:
dataskydd@daimler.com

e. Om du anser att bearbetningen av dina personuppgifter strider mot rättsliga föreskrifter, har du rätt att klaga till en behörig datatillsynsmyndighet (art. 77 GDPR).
 

10. Nyhetsbrev

På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i nyhetsbrevet.
 

11. Mercedes-Benz Group AG:s centrala åtkomstservice 

Med den centrala åtkomstservicen kan du anmäla dig till alla webbplatser och applikationer inom Mercedes-Benz gruppen och dess varumärken. Användarvillkoren som gäller för den centrala åtkomstservicen innehåller särskilda dataskyddsbestämmelser. Dessa användarvillkor finns på anslutna webbplatsers och applikationers registreringssidor.
 

12. Dataöverföring till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

a. Vid användning av tjänsteföretag (se punkt 4. d.) och vidarebeford-ran av uppgifter med ditt samtycke (= tillstånd) till tredje part (se punkt 3.c) kan personuppgifter komma att överföras till mottagare i länder utanför Europeiska unionen (EU), Island, Liechtenstein och Norge (= Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES) och bearbetas där, särskilt i USA, Indien.

b. I följande länder finns det, ur EU:s synvinkel, ingen tillräcklig skyddsnivå motsvarande EU-standarder för bearbetning av personuppgifter (s.k. beslut om tillräcklighet): Andorra, Argentina, Kanada (begränsat), Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Uruguay. Med mottagare i andra länder avtalar vi tillämpning av EU-standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller andra tillåtna mekanismer för att i enlighet med de lagstadgade kraven uppnå en ”tillräcklig skyddsnivå”. Information angående detta tillhandahåller vi gärna via de kontaktuppgifter som anges i punkt 9.d. ovan.


c.  Om du samtycker till vårt samtyckeshanteringssystem gäller ditt samtycke även för överföring av uppgifter till mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där det inte finns någon "adekvat skyddsnivå". Information om överförda uppgifter, datamottagare eller kategorier av datamottagare samt relevanta länder finns i vårt samtyckeshanteringssystem under "Cookie-inställningar" i sidfoten längst ner på webbplatsen. I dessa länder får det inte finnas någon dataskyddslagstiftning som helt eller delvis är jämförbar med Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (t.B. registrerades rättigheter, se avsnitt 9), inga dataskyddsmyndigheter och/eller inga jämförbara möjligheter att vidta åtgärder mot dataskyddsöverträdelser. Bland annat kan offentliga organ (t.B myndigheter) lättare få tillgång till de behandlade uppgifterna där och använda dem för andra ändamål än i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dessa omständigheter får endast delvis kompenseras genom särskilda åtgärder

Version: april 2022

 

Upphovsrätt

Copyright 2020 Mercedes-Benz Sverige AB. Alla rättigheter förbehålles. Alla texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler samt deras användning lyder under upphovsrätten samt annan lagstiftning till skydd av immateriell egendom. De får inte kopieras i handelssyfte eller för överlåtelse. De får inte ändras för användning på andra webbsidor. Vissa internetsidor från Mercedes-Benz AG innehåller även material som lyder under den upphovsrätt som gäller för den som tillhandahållit materialet.

Produkter och priser

Efter sista redigering av enskilda sidor kan produkter eller tjänster ha ändrats. Tillverkaren reserverar sig för tillverknings- eller formändringar, avvikelser i färgnyanser liksom förändringar i leverans- eller serviceomfattning under leveranstiden. Detta så länge ändringarna eller avvikelserna är skäliga utifrån ett kundperspektiv, samtidigt som hänsyn tas till Mercedes-Benz AG:s intressen. Bilderna kan i vissa fall visa tillbehör och extrautrustning som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av tekniska skäl. Enskilda sidor kan innehålla modeller och tjänster som inte finns att tillgå i alla länder. Uppgifter om lagstadgade, rättsliga och skattemässiga föreskrifter och konsekvenser gäller endast för Tyskland. Med förbehåll för bestämmelser med annan lydelse i försäljnings- eller leveransvillkoren gäller de priser som anges vid datumet för leveransen. För våra avtalspartners är priserna inte bindande utan fungerar som en prisrekommendation. Fråga därför efter senaste version hos en återförsäljare eller avtalspartner.

Varumärken

Om ingenting annat anges är alla varumärken som nämns på Mercedes-Benz AG:s webbsidor varumärken som är rättsligt skyddade av Mercedes-Benz AG. Detta gäller i synnerhet modellnamn samt alla logotyper och emblem som tillhör företaget.

Licensrättigheter

Mercedes-Benz AG strävar efter att erbjuda ett innovativt och informativt webbinnehåll. Vi hoppas därför att du uppskattar vår kreativa utformning lika mycket som vi själva. Vi ber dock om förståelse för att Mercedes-Benz AG måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att dessa webbsidor inte ger någon licensrätt till Mercedes-Benz AG:s immateriella egendom.

Information om framåtblickande uttalanden

Webbsidor, Investor Relations-releaser, affärsrapporter och preliminära rapporter, prognoser, presentationer, ljud- och videoöverföringar av evenemang (live eller som inspelning) och övriga dokument på denna webbplats innehåller bland annat framåtblickande uttalanden om framtida utveckling som baseras på ledningens aktuella bedömning. Ord som ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”kunna/skulle kunna”, ”planera”, ”projicera”, ”bör/skall” och liknande begrepp utmärker sådana framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden omfattas av vissa risker och osäkerhetsmoment. Några exempel på detta är en konjunkturnedgång i Europa eller Nordamerika, förändringar i växelkurser, räntesatser och råvarupriser, produktlanseringar från konkurrerande företag, högre försäljningspremier för säljare, framgångsrik implementering av den nya affärsmodellen för smart samt en nedgång i priserna för begagnade fordon. Skulle någon av dessa osäkerhetsfaktorer eller andra oförutsedda händelser inträffa (varav vissa beskrivs under rubriken ”Riskanalys” i den aktuella årsrapporten från Mercedes-Benz AG, liksom under rubriken ”Riskfaktorer” i formulär 20-F i den aktuella årsrapporten från Mercedes-Benz AG, avsedd för den amerikanska finansinspektionen SEC) eller visa sig vara felaktiga utifrån de antaganden som gjorts, kan det faktiska resultatet avvika väsentligt från de resultat som antytts eller implicit har uttryckts. Vi har inte för avsikt och förbinder oss inte heller att löpande uppdatera framåtblickande uppgifter, eftersom dessa enbart utgår ifrån de omständigheter som råder vid datumet för publicering.

Information enligt § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Detta gäller för tyska användare: Mercedes-Benz AG eller Mercedes-Benz AB kommer inte att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentvoldighetsstyrelse vad gäller VSBG och är inte skyldig att göra det.

Information om tvistlösning online

EU-kommissionen har skapat en internetplattform för tvistlösning online (den s.k. ”ODR-plattformen”). ODR-plattformen fungerar som instans för utomrättslig tvistlösning i fråga om avtalsmässiga skyldigheter sprungna ur köpeavtal som slutits online. Du kommer till ODR-plattformen genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ansvar    

Information och uppgifter på dessa sidor gäller inte som försäkran eller garanti, vare sig uttryckligen eller underförstått. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti med avseende på beskaffenhet, omsättningsbarhet eller lämplighet för bestämda syften. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti om att produkter och tjänster inte bryter mot lagar och patent. På våra webbsidor finns länkar till andra sidor på internet. Vi vill informera om att vi inte har något inflytande över utformning och innehåll på de webbsidor som länkarna leder till. Vi kan därför inte heller ansvara för att informationen som tillhandahålls där är aktuell, korrekt, fullständig eller håller en viss kvalitet. Mot denna bakgrund tar vi härmed avstånd från allt innehåll på dessa sidor. Denna förklaring gäller alla länkar till externa sidor och deras innehåll som vi länkar till på våra webbsidor.

Sociala insticksprogram

Mercedes-Benz använder s.k. sociala insticksprogram (hädanefter kallade knappar) i sociala nätverk som Facebook, Google+ och Twitter. När du besöker våra webbsidor är dessa knappar som standard avaktiverade. Det innebär att de inte skickar några uppgifter till tredje part utan att du själv gör något. Innan du kan använda knapparna måste du aktivera dem genom att klicka på dem. Knapparna förblir aktiva tills du avaktiverar dem eller raderar dina cookies (se Cookies). Efter aktiveringen upprättas en direkt förbindelse till det sociala nätverkets server. Knapparnas innehåll överförs då från de sociala nätverken direkt till din webbläsare och integreras därifrån med webbsidan. Observera att vi inte kan påverka omfattningen av data som de sociala nätverken samlar in med hjälp av sina knappar. I det sociala nätverkets information om personuppgifter kan du läsa mer om datainsamlingens syfte och omfattning, om hur respektive socialt nätverk hanterar och använder data, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet i detta hänseende. När en knapp har aktiverats kan det sociala nätverket samla in data oberoende av om du interagerar med knappen. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan detta koppla ditt besök på denna webbsida till ditt användarkonto. Besök på andra Mercedes-Benz-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp. Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta sammankopplar insamlade data med dina sparade medlemsuppgifter när du besöker våra webbsidor, måste du logga ut från aktuellt socialt nätverk innan du aktiverar knapparna.

Mercedes-Benz använder cookies och liknande teknik, exempelvis HTML5 Storage eller Local Shared Objects (kallas i det följande gemensamt för cookies), för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så bra som möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten. 

Uppåt